MUHANDISLIK SEYSMOLOGIYASI LABORATORIYASI

Laboratoriya mudiri geologiya-mineralogiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Ismailov Vaxitxan Alixanovich

Laboratoriya xodimlari:

g.-m.f.d., katta ilmiy xodimV.A. Ismailov;

kichik ilmiy xodim Sh.Yodgorov;

kichik ilmiy xodimA.S.Xusomiddinov;

kichik ilmiy xodimE.M.Yadigarov;

kichik ilmiy xodimSh.B.Avazov;

kichik ilmiy xodimM.A. To'ychiev;

stajor-tadqiqotchi N.F. Islamova;

injener Sh.B. Allayev;

injener R.B. Teshaeva;

injener F. Ruzimbaev.

Laboratoriya

AES qurilish maydonini tanlash maqsadidagi rekognostik tadqiqotlar
AES qurilish maydonida vetikal elektirik zondlash tadqiqotlari oib borilishi
AES qurilish maydonida seysmorazvedka adqiqotlari oib borilishi

Laboratoriyaning asosiy ilmiy yo'nalishlari:

Жиззах шаҳридаги турли хил турлаги иморатлар учун заифлик функцияси
MSK-64 баллида кучли сценарийли зилзилаларда Жиззах шаҳри ҳудудида сейсмик жадаллик харитаси
Схематическая карта инженерно-геологической типизации территории Джизакской области

"Muhandislik seysmologiyasi" laboratoriyasi o'tgan davr mobaynida erishgan asosiy ilmiy, uslubiy va amaliy natijalari:

Laboratoriyaning ilmiy-amaliy yutuqlariga quyidagi hodimlar salmoqli xissa qo’shdilar– S.M. Qosimov, A.M. Xudoyberganov, M.Sh. Shermatov, T.S. Valiyev, S.A. Abdurahmonov, B.M. Mardonov, Yu.K. Chernov, N.M. Jurayev, A. Jurayev, A.U. To’rahojayev, R.A. Tillaboyev, K.Sh. Nurmuhamedov, M.U. Mengliboyev, V.A. Ismailov, D.B. Zaynutdinova, S.A. Tyagunov, V.Yu. Sokolov, P.Sh. Inogomov, M.N.Kenesarin, Sh.X. Abdullayev, M.A. To’ychiyeva, N.G. Mavlonova, M.M. Zokirov, R.T. Yunushodjiyev, Z.Y. Ahmedov, N. Latiphojayev, B.P. Razmolodin, A.B. Pavlov va boshqalar.
Chop etilgan monografiyalar:

1. Toshkent shahrini seysmik mikrorayonlashtirish (1969).

2. O’zbekistondagi gidrotexnik inshootlarni seysmik mikrorayonlashtirish (1974).

3. Chirchiq hududini seysmik mikrorayonlashtirish va ayrim metodik savollar (1977).

4. O’zbekiston lyossimon tog’ jinslarining fiziko-ximik, muhandis- geologic va seysmik xususiyatlari (1978).

5. Seysmik rayonlashtirish va mikrorayonlashtirishning muhandis-geologik asoslari (O’zbekiston SSR misolida)(1979).

6. Farg’ona vodiysi shaharlarini seysmik mikrorayonlashtirish (1982).

7. Nishablik jarayonlarning vujudga kelishi va ularning seysmiklik jihatidan bog’liqligi (1984).

8. Muhandis-geologik masalalarni geofizik tadqiqotlar usuli bilan aniqlash (1985).

9. 1976 yildagi Gazli zilzilasining grunt sharoitlariga bog’loq effektlari (1985).

10. Chirchiq- Ohangaron havzasining grunt sharoitidagi seysmik effektlar (1987).

11. 1984-1985 yy. O’zbekistondagi kuchli zilzilalar (episentral zonadagi kuzatuvlar, grunt harakatlarining yozuvlari va spektrlari)(1988).

12. Gruntlarining kuchli harakati va hududning seysmik xavfini miqdoriy baholash (1989).

13. O’zbekiston shaharlari geoekologiyasi va seysmoekologiyasi (2014).

14. Xususiy quruvchilar uchun qo’llanma(2015).

15. Shaharlashgan hududlarida injener-geologik sharoitlarni va seysmik risk omillarining shakllanishi va o’zgarishi(2015).

16. Toshkent shahri yerosti makonining injener-geologik sharoiti (2015).

17. Geologik muhitda tabiiy-texnogen o’zgarishlarni shakllanishi qonuniyatlari (2016)

So’ngi 5 yilichidachopetilganilmiymaqolalar:

Xorijiy va respublikamiz ilmiy jurnallarida chop etilgan maqolalar 1. V.A. IsmailovToshkentshaxriyerostinikompleksrivojlantirish maqsadida muhandis- geologikrayonlashtirish// HabarnomaTashDTU, 2015. - №3. – 261-267. b.

2. V.A. IsmailovLyoss tog’ jinslari seysmik hususiyatlarining laboratoriya va dala tadqiqot natijalari// HabarnomaTashDTU, 2016. - №2. – 203-209.b.

3. V.A. IsmailovLyoss tog’ jinslari asos bo’lgan bino va inshootlarda seysmik zichlikning o’sishi // HabarnomaO’z.MU, 2017. - №3/1. – 290-296.b.

4. V.A. IsmailovShaxarhududlarida seysmik havfni baholashning muhandis seysmologik asoslari // Geologiya va mineral resurslar. –Toshkent, 2017. - №4. – 38-41.b.

5. N.G. Mavlonova, V.A. Ismailov,N.A. LarionovaO'zbekistonning mintaqaviy sharoitlarida lyoss gruntlarni namlash va silikatlash usullida seysmik xususiyatlarining o'zgarishiga ta'sirini qiyosiy baholash // Muhandislik geologiyasi. –Moskva, 2017. - №4. – 72-80.b.

6. V.A. IsmailovUltratovush tasirida lyoss tog’ jinslari deformatsiyasi vujudga kelishi // HabarnomaO’zMU, 2017. - №3/2. – 268-272.b.

7.S.S. Xusomiddinov, V.A. Ismailov, V.A. Rafikov Jizzah shaxrida seysmik havfni baholash // Ekologik habarnoma O’zbekiston. –Toshkent, 2017. - №11. – 17-21.b.

8. V.A. Ismailov,U.A. Nurmatov, A.X. Ibrohimov, A.S. Xusomiddinov 2017 yil 29 sentabrdagi Bahmal zilzilasi talofatlari haqida // Geologiya va mineral resurslar. –Toshkent, 2018. - №1. – 35-38.b.

9.V.A. IsmailovLyoss gruntlarning seysmik chidamliligini baholash va cho’kuvchanlik jarayoni rivojlanishiga seysmik tasiri // Habarnoma O’zMU, 2018. - №3/1. – 359-363.b.

10. S.S. Xusomiddinov, V.A. Ismoilov, N.F. Islomova Jizzah shaxri seysmik havfi // Geologiya va mineral resurslar. – Toshkent, 2018. - №4. – 48-52.b.

11. V.A. Ismoilov, B.U. Aktamov Har xil intensivlikda seysmik ta'sirlar ostida individual uylarning zararlanishini va zaifligini baholash usullari // Ilmiy-amaliy jurnal:Arhitektura. Qurilish.Dizayn. –Toshkent, 2018. - №1-2. – 72-78.b.

12. Vakhitkhan Ismailov.Engineering-seismological aspects of earthquake scenario development on the example of Tashkent, Uzbekistan // International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences. – India, 2018. – Vol. 8(2). – Р. 30-35.

13. V.A. Ismoilov, Sh.B. AllayevTurli grunt sharoitida seysmik zichlikning kuchayishi xususiyatlari // Проблемы энерго- и ресурсосбрежения. –Toshkent, 2018. - №3-4. – 284-290.b. (05.00.00; №21).

14. V.A. Ismoilov, B.U. Aktamov, Sh.B. Avazov Kuchli zilzilalar oqibatida turli inshootlarning shikastlanishini baholash // O’zbekiston ekologik habarnomasi. –Toshkent, 2018. - №9. – 15-17.b.

2015-2018 yy. laboratoriyada erishilgan asosiy ilmiy yutuqlar

1. “Seysmik mikrorayonlashtirish” bo’yicha tadqiqotlar o’tkazish bo’yicha uslubiy qo'llanma takomillashtirildi.

2. Shaharlashgan hududlarni seysmik riskini baholash va rayonlashtirish texnologiyasi ishlab chiqildi va Jizzax shahri hududida sinab ko’rildi.

3. Turli miqyosdagi darajalarda - regional, shahar, maydonda seysmik riskni baholash uchun injener-seysmologik tadqiqotlarning ilmiy-uslubiy asosi ishlab chiqildi.

4. Shaxar hududlarida geologik riskni baholashning-uslubiy asosi ishlab chiqildi.