11:21/30.07.2020 25

ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАРТУГАЛЛАНГАН ЛОЙИҲАЛАР:ДИТД доирасида
бажарилган лойиҳаларФундаментал лойиҳалар:

1) Ф8-ФА-069962 «Ғарбий Тянь-Шан сейсмогеодинамикасини зилзилаларни комплекс прогноз қилиш учун тадқиқ этиш» (2012-2016). Илмий раҳбар Абдуллабеков К.Н.
2) Ф8-ФА-0-13038 «Сейсмодинамик районлаштириш назариясининг ривожлантириш мақсадида турли сейсмотектоник шароитларида сейсмик жараён кечишининг фундаментал қонунларини аниқлаш» (2012-2016). Илмий раҳбар Артиков Т.У.
3) Ф8-ФА-0-35493 «Ер қобиғининг деформацияланиши ва техноген объектларда зилзилалар ҳосил бўлиш механизмларининг миқдорий моделларини ишлаб чиқиш» (2012-2016). Илмий раҳбар Хамидов Л.А.
4) Ф8-ФА-0-60200 «Геологик муҳитни табиий-техноген ўзгаришларининг шаклланиш қонуниятларини сейсмик рииск асоси сифатида тадқиқ этиш» (2012-2016). Илмий раҳбар Туйчиева М.А.
5) ФА-Ф-8-006 “Геологик-геофизик методлар комплекси ёрдамида ҳар хил рангдаги (даража) сейсмотектоник структураларнинг кучланганлик-деформацион ҳолатининг намоён бўлиш хусусиятларини ўрганиш” (2017-2020). Илмий раҳбар Абдуллабеков К.Н.
6) ФА-Ф-8-007 “Сейсмикликнинг мураккаб структураси ва Ўзбекистон ҳудудининг сейсмик хавфини мукаммал баҳолашга асос бўладиган сейсмик жараёнлар динамикасининг янги қонунларини аниқлаш” (2017-2020). Илмий раҳбар Ибрагимов Р.С.
7) ФА-Ф-8-008 “Йирик сув омборлари ҳудуди геодинамикаси, кучланганлик ва деформацияланишнинг жузъий ўзгаргандаги моделлари” (2017-2020). Илмий раҳбар Хамидов Л.А.
Амалий лойиҳалар:
1. ФА-А14-Т045 «Ўрта ва қисқа муддатли истиқболда зилзила ҳосил бўлиш эҳтимолини умумий мезонлар бўйича миқдорий баҳолаш технологиясини ишлаб чиқиш» (2015-2017). Илмий раҳбар Хусомиддинов С.С.
2. ФА-А7-Т041 «Ўзбекистонда экологик ҳавфсизликни таъминлаш мақсадида “Ўзбекистон арид зоналари чўлланиш картаси”ни (масштаб 1: 1000000) тузиш ва чўлланишни бартараф этиш чоралари». (2015-2017). Илмий раҳбар Рафиков В.А.
3. ФА-А14-Т042 «Республика муҳим иқтисодиёт объектлари сеймик хавфни мукаммал баҳолаш учун турли масштабдаги сейсмик районлаштириш усулларини яратиш» (2015-2017). Илмий раҳбар Ибрагимов Р.С.
4. ФА-А14-Т047. «Марказий ва Жанубий Ўзбекистон йирик ер ёриқларининг динамик таъсир кўрсатиш зоналарини баҳолаш ва сейсмоген зоналарнинг макон ва қувват кўрсаткичларига аниқлик киритиш» (2015-2017). Илмий раҳбар Нурматов У.А.
5. ПЗ-2017092756 “Ер қобиғининг кучланганлик–деформацион ҳолатини стационар ва дала кузатув усуллари орқали мониторинг тизимини яратиш. Сейсмик томография ва сейсмик профиллаш усуллари билан сейсмоген зоналарнинг ички тузилишини ўрганиш технологиясини ишлаб чиқиш”. (2018-2020). Илмий раҳбар Хусомиддинов С.С.
6. ПЗ-2017091115 Ўзбекистоннинг 8-9 балли зилзилалар бўладиган ҳудудларида жойлашган йирик сув омборлари сейсмик ҳавф-хатар мониторингининг локал тизими лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тузиш”. (2018-2020). Илмий раҳбар Хамидов Л.А.
7. ПЗ-20170918111. Кучли зилзилаларнинг зарарли оқибатларини Ўзбекистон Республикаси шаҳарлашган ҳудудлари учун баҳолайдиган моделлар ва дастурлар комплексини яратиш. (2018-2020). Илмий раҳбар Ибрагимов Р.С.
8. ПЗ-20170921217. “Ўзбекистон Республикаси худудида содир бўлган кучли зилзилалар ҳақида тезкор хабар бериш методикасини яратиш” (2018-2020). Илмий раҳбар Ибрагимов А.Х.
9. ПЗ-20170928253. “Кучли зилзилалар содир бўлганда фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича Давлат Системасининг (тизимининг) самарали чора тадбирлар сценарийсини ишлаб чиқиш” (2018-2020). Илмий раҳбар Шерматов М.
10. ПЗ-20170929541. «Табиий ва техноген омиллар таъсирида содир бўладиган комплекс рискни инобатга олган ҳолда республика аҳолиси ва ҳудудларини сейсмик хавфсизлик даражасини ошириш технологияларининг мақсадли давлат дастурларини ишлаб чиқиш» (2018-2020). Илмий раҳбар Абдуллабеков К.Н.
Инновацион лойиҳалар
1) ФА-И13-Т008 «Оқжетпес маъданли майдони чуқур геологик тузилиши хусусиятларини ўрганиш учун юқори аниқликдаги магниторазведкани қўллаш» (2015-2016). Илмий раҳбар Максудов С.Х.
2) ФА-И8-Т004 «Сейсмик рискни баҳолаш ва районлаштириш технологияси» (2016-2017). Илмий раҳбар Хусомиддинов С.С.
3) И-ФА-2017-8-1 «Чимкурган темир маъданли ҳудудида магниторазведкани қидирув-разведка ишларини оптималлаштириш учун таклифларни ишлаб чиқиш учун қўллаш») (2017-2018). Илмий раҳбар Максудов С.Х.1)
Ёшлар амалий тадқиқотлари
ЁА14-ФА-Т-007. «Каржантов чуқур ер ёриғи сейсмик фаоллигини геологик-геофизик усуллар мажмуаси билан баҳолаш ва ArcGIS технологияси ёрдамида миқдорий моделларини яратиш»» (2016-2017). Илмий раҳбар Юсупов В.Р.
Россия-Ўзбекистон халқаро лойиҳаси
MRU-FA-61/2017 Реконструкция эволюции геомагнитного поля в позднем голоцене для прогноза геодинамических и климатических изменений в будущем (2018-2019). Илмий раҳбар Усманова М.Т.

©2018-2020 Barcha huquqlar himoyalangan.